فرودگاه منطقه آزاد ماکو

مشخصات طراحی و فنی پروژه:

مبنای هواپیما در طرح اولیه مصوب پروژه هواپیمای فوکر 100 بوده که با وجه به ضرورت و نیاز تغییر مبنای هواپیما در وضعیت موجود با لحاظ تمهیداتی ایرباس 320 نیز قابلیت نشست و برخاست دارد.

سمت باند پروازی : 11-29

طول مفید باند پروازی : 3150 متر و 60 مترy در ابتدا و انتهای باند.

شناسنامه پروژه :

عنوان پروژه : طرح احداث عوامل میدان پروازی فرودگاه منطقه آزاد ماکو

مطالعات انجام شده : سال 1372 ، تملک زمین : سال 1372، مساحت تملک شده : 600 هکتار

مشخصات فنی پروژه :

مساحت محوطه Air side : حدوداً 200 هکتار

احداث ساختمان برج مراقبت پرواز فرودگاه منطقه آزاد ماکو

احداث ساختمان تکنیکال بلوک فرودگاه منطقه آزاد ماکو

احداث سازه و سقف ساختمان ترمینال فرودگاه منطقه آزاد ماکو

پروژه تکمیل ساختمان ترمینال ، احداث موتورخانه مرکزی و کانال تاسیسات فرودگاه منطقه آزاد ماکو

احداث ساختمان های ایمنی زمینی و آتش نشانی،سپاه، هواشناسی و نیروی انتظامی فرودگاه

تأسیسات زیربنایی فرودگاه ماکو

انتقال موقت آب فرودگاه ماکو

محوطه سازی فرودگاه فرودگاه ماکو