پروژه طرح و ساخت بهسازی و روسازی باند29 راست فرودگاه مهرآباد

مشخصات طراحی و فنی پروژه:

با توجه به مطالعات و مشاهدات ميداني انجام پذيرفته و تخريب‌هاي وسيع و متنوع مشاهده شده در روسازي سطوح پرواز فرودگاه مهرآباد، و از آنجا كه تاكنون بهسازي اساسي در زيرسازي و روسازي سطوح پروازي فرودگاه صورت نگرفته و در طول ساليان گذشته جهت اصلاح وضعيت موجود صرفاً روكش آسفالتي انجام گرديده است، لذا به منظور اصلاح وضعيت موجود، طرحهاي بهسازي و اصلاح سطوح پروازي فرودگاه مهر‌آباد شامل ترميم اساسي و كامل روسازي موجود مي‌باشد.

سطوح روسازي مورد نظر جهت بهسازي عبارتند از :

باند 11L-29 R فرودگاه بطول 4000 متر و عرض 45 متر بعلاوه تاكسيويهاي ارتباطي و استريپهاي مربوطه و نوسازي سيستم روشنايي <

ارائه گزارش مطالعات كامل مرحله اول پروژه بصورت بخشهاي:

الف:   بررسي آزمايشات مكانيك خاك انجام شده و اعلام نياز جهت انجام آزمايشات تكميلي پس از برنده شدن در مناقصه .

ب:   پيشنهاد نحوه بهسازي روسازي (باند موازي و تاكسيويهاي ارتباطي) با ارائه دلايل انتخاب اين روش جهت بهسازي هريك از سطوح.

ج:   انجام محاسبات روسازي به روش پيشنهادي و ارائه جزئيات روسازي براي هريك از سطوح مذكور.

د:   پيشنهاد روش مناسب جهت زهكشي سطوح (سطحي و زيرسطحي).

مراحل طراحی:

1-   انجام عمليات نقشه‌برداري توپوگرافي و مسطحاتي از سطوح پروازي

2-   ارائه نقشه‌هاي اجرايي پلان نقشه پلان هندسي، خط پروژه و ارائه مقاطع طولي و عرضي.

3-   ارائه پلان شيب‌بندي و هدايت آبهاي سطحي (گردينگ) و تهيه مقاطع زهكشي‌ها زيرسطحي و كانالهاي دفع آبهاي سطحي به همراه گزارش مطالعات هيدرولوژي و هيدروليكي .

4-   تهيه نقشه جزئيات طرح روسازي به همراه گزارش مطالعات.

5-   ارائه نقشه اجرايي خط‌كشي عوامل ميدان پروازي.

6-   ارائه نقشه‌هاي سيستم روشنايي باند جديد براساس CAT II