پروژه آزاد راه تهران - شمال

مشخصات کلی طرح:

مسیر کل آزاد راه تهران شمال بطول 124 کیلومتر، داراي 2 خط در باندهاي رفت و برگشت (در فرازهاي تند 3 خط) و در چهار منطقه کلی تعریف شده است. منطقه 4، حدفاصل سه راهی دشت نظیر تا چالوس، هم اکنون در دست بهره برداري قرار دارد. مناطق 2 و 3 در مرحله برگزاري مناقصه می باشد. منطقه 1، حد فاصل کن (شمال غربی تهران) تا دوآب شهرستانک، بطول تقریبی 32 کیلومتر می باشد.

سایر مشخصات فنی عبارتند از:

حداکثر شیب طولی مسیر 6%، حداقل شعاع قوسها 400 متر و میانگین سرعت سیر 80 کیلومتر درساعت می باشد، تعداد تونلها (در باند رفت و برگشت) 146 دستگاه که جمعاً به طول تقریبی 88 کیلومتر می باشدکه بلندترین آنها تونلهاي بلند تالون و البرز به ترتیب به طول تقریبی 4900 متر و 6400 متر در هر باند می باشند، تعداد پلهاي بزرگ( درباند رفت و برگشت ) جمعا" 81 دستگاه و طول کل آن حدود 11 کیلومتر می باشد. حجم عملیات خاکی (مجموع عملیات خاکبرداري و خاکریزي) حدود 40 میلیون متر مکعب برآورد شده که بخشهاي زیادي از آن انجام شده است.

امکانات رفاهی:   براي احداث مجتمع هاي خدماتی و رفاهی و...محلهایی در طول مسیر پیش بینی شده است.

میزان کوتاه شدن مسیر نسبت به جاده موجود:   حدود 67 کیلومتر

میزان کاهش زمان سفر نسبت به مسیر موجود:   3 ساعت